Hilversum Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AMIKO B.V. (met ingang van 1 december 2015)

 1. Amiko B.V. is een besloten vennootschap, gevestigd te Hilversum, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 32051369.

 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van het artikel 7:404 uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Amiko B.V., hierna te noemen ďOpdrachtnemer.

 3. Aansprakelijkheid
  A. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

  B. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

  C. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal drie maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van Ä 250.000,=. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat het bureau in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden vůůr het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.

  D. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

  E. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

  F. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. G. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, en zal Opdrachtnemer de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever.

  H. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken hulppersonen, 3 jaar.

  I. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.†

 4. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de desbetreffende cliŽnt, en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliŽnt (mede) namens de cliŽnt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

 5. Ieder die gebruik maakt van de diensten van Opdrachtnemer, geeft op voorhand toestemming aan degenen die deze diensten verlenen, om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen van Opdrachtnemer. dan de direct betrokken adviseur(s) nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van relatiebeheer ter kennis van die anderen te brengen.

 6. De rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter binnen het arrondissement te Hilversum

 7. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met door Opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden vervallen in ieder geval ťťn jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
  ††
 8. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in rechte en/of buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

 9. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal opgesteld. De Nederlandse taal is bindend. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Hilversum.††
Opgemaakt en gedeponeerd in november 2015.
De Directie van Amiko B.V.:
R.N. Takken†