Online Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AMIKO ONLINE B.V.

1.Amiko Online B.V. is een besloten vennootschap, gevestigd te Hilversum.

2.Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van het artikel 7:404 uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Amiko Online B.V.

3.Iedere aansprakelijkheid van Amiko Online B.V. is beperkt tot het bedrag waarop desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Desgevraagd worden over de (dekking onder de ) door Amiko Online B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.

4.Amiko Online B.V. zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de desbetreffende cliënt, en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Amiko Online B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

5.Ieder die gebruik maakt van de diensten van Amiko Online B.V., geeft op voorhand toestemming aan degenen die deze diensten verlenen, om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen van Amiko Online B.V. dan de direct betrokken adviseur(s) nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van relatiebeheer ter kennis van die anderen te brengen.

6.De rechtsverhouding tussen Amiko Online B.V. en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter binnen het arrondissement te Hilversum.

7.Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens Amiko Online B.V. in verband met door Amiko Online B.V. verrichtte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

8.Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Amiko Online B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in rechte en/of buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

9.Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal opgesteld. De Nederlandse taal is bindend. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Hilversum.

De Directie:

R.N. Takken